فضای مختص آسانسور در ساختمان

آیا فضای مختص آسانسور جز فضای زیر بنای مفید بحساب میاید یا مشاع؟

آیا فضای مختص آسانسور جز فضای زیر بنای مفید بحساب میاید یا مشاع؟

🌕فضاهای غیر مشمول در محاسبه زیربنای مفید وتراکم مبنا

 

بر اساس صورتجلسه مورخ 1382/1/18 کمیسیون ماده پنج مقرر گردیده است که :
الف- به منظور ارتقاء کیفیت معماری ساختمان های مسکونی کلیه مشاعات از قبیل
☄️راهرو
☄️راه پله
☄️آسانسور
☄️هال ورودی
☄️نورگیر
☄️تاسیسات
☄️سطوح ورزشی
☄️دیوارها وستونها وهمچنین انباری ها(درپیلوت و زیرزمین ها)
☄️و پارکینگ
جزء زیربنای مفید وتراکم مبنا محسوب نگردد وشهرداری تهران طبق ضوابط ومقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.
ب- درکلیه پهنه ها مساحت قطعه قبل از اصلاحی وعرض گذر پس از رعایت براصلاحی ملاک عمل خواهد بود.
با توجه به توضیحات فوق فضای آسانسور جز فضای مشاع بحساب میاید.

 

نظرات برای این پست بسته شده است.