سازمان ملی استاندارد ایران

چاه آسانسور

اهم_تغییرات_استاندارد_در_ویرایش_277011015_

 دیوارههاي شیشهاي مسطح یا شکل داده شده، در نقاطی که بـه طـور عـادي در دسـترس افراد میباشد باید از شیشههاي نوع لایه دار بوده و تا ارتفاعی که در بنـد 2-1-2-5 مشـخص شـده امتـداد یابند. )اضافه شده(

( چاههاي نیمه پوشیده چنانچه چاه آسانسور نقشی در گسترش آتش به سایر طبقات نداشته باشد، همانند آسانسورهاي نمـادار در گالریهـا، تالارهـاي مرکزي، برجها و غیره،لازم نیست چاه آسانسور کاملاً پوشیده باشد ولی موارد زیر در آنها باید رعایت شوند: الف- در قسمتهایی که به صورت عادي براي افراد قابل دسترسی هستند ارتفاع دیوارهها باید بـه انـدازهاي باشـد تـا از عبـور و

دسترسی افراد جلوگیري کند، تا این اشخاص: • توسط قسمتهاي متحرك آسانسور در معرض خطر نباشند، • با دسترسی داشتن به قطعات داخل چاه به طور مستقیم یا با وسایل قابـل حمـل همـراه خـود در کـارکرد ایمـن آسانسـور اختلالی ایجاد ننمایند.

چاه آسانسور

اگر ارتفاع دیواره چاه مطابق شکل 1 و 2 باشد با تامین شرایط زیر قابل قبول میباشد: 1- رعایت ارتفاع حداقل 3/5 متر در طرف درب طبقه؛ 2- رعایت ارتفاع حداقل 2/5 متر از سمتهاي دیگر، با فاصله افقی حداقل 0/5 متر از قسمتهاي متحرك آسانسور. در صورتیکه فاصله تا قسمتهاي متحرك از 0/5 متر بیشتر باشد، مقدار ارتفاع 2/5 متر میتواند به تدریج به مقدار حـداقل 1/1

متر در فاصله افقی 2 متر کاهش یابد.

ب–دیوارهها باید بدون منفذ باشند؛ پ–دیوارهها باید حداکثر 0/15 متر از لبه طبقات، راه پلهها یا سکوها فاصله داشته باشند. )شکل 1 را ببینید

(ت –باید شرایطی فراهم شود که از تداخل کار آسانسور بـا کـار تجهیزات دیگر ساختمان جلوگیري شـود. )

بنـد 8-5-ب و بنـد 3-1-16-پ را ببینید.

( ث–تمهیــدات ويژهاي بــراي آسانســورهاي نمــادار خــارج از ساختمان که در معرض تغییرات آب و هوایی هسـتند )

بنـد 0- 3-3 را ببینیـد

( بایـد در نظـر گرفتـه شـود، بـه عنـوان مثـال آسانسورهایی که در روي دیوارهاي خارجی یک ساختمان نصب میشوند.

یادآوري: نصب آسانسورها با چاه نیمه پوشیده باید تنها پـس از در نظر گرفتن تمامی شرایط محیطی و قوانین ساختمانی کشور صورت پذیرد.

نظرات برای این پست بسته شده است.