سازمان ملی استاندارد ایران

چاه آسانسور

اهم_تغییرات_استاندارد_در_ویرایش_277011015_

 دیوارههای شیشهای مسطح یا شکل داده شده، در نقاطی که بـه طـور عـادی در دسـترس افراد میباشد باید از شیشههای نوع لایه دار بوده و تا ارتفاعی که در بنـد 2-1-2-5 مشـخص شـده امتـداد یابند. )اضافه شده(

( چاههای نیمه پوشیده چنانچه چاه آسانسور نقشی در گسترش آتش به سایر طبقات نداشته باشد، همانند آسانسورهای نمـادار در گالریهـا، تالارهـای مرکزی، برجها و غیره،لازم نیست چاه آسانسور کاملاً پوشیده باشد ولی موارد زیر در آنها باید رعایت شوند: الف- در قسمتهایی که به صورت عادی برای افراد قابل دسترسی هستند ارتفاع دیوارهها باید بـه انـدازهای باشـد تـا از عبـور و

دسترسی افراد جلوگیری کند، تا این اشخاص: • توسط قسمتهای متحرک آسانسور در معرض خطر نباشند، • با دسترسی داشتن به قطعات داخل چاه به طور مستقیم یا با وسایل قابـل حمـل همـراه خـود در کـارکرد ایمـن آسانسـور اختلالی ایجاد ننمایند.

چاه آسانسور

اگر ارتفاع دیواره چاه مطابق شکل 1 و 2 باشد با تامین شرایط زیر قابل قبول میباشد: 1- رعایت ارتفاع حداقل 3/5 متر در طرف درب طبقه؛ 2- رعایت ارتفاع حداقل 2/5 متر از سمتهای دیگر، با فاصله افقی حداقل 0/5 متر از قسمتهای متحرک آسانسور. در صورتیکه فاصله تا قسمتهای متحرک از 0/5 متر بیشتر باشد، مقدار ارتفاع 2/5 متر میتواند به تدریج به مقدار حـداقل 1/1

متر در فاصله افقی 2 متر کاهش یابد.

ب–دیوارهها باید بدون منفذ باشند؛ پ–دیوارهها باید حداکثر 0/15 متر از لبه طبقات، راه پلهها یا سکوها فاصله داشته باشند. )شکل 1 را ببینید

(ت –باید شرایطی فراهم شود که از تداخل کار آسانسور بـا کـار تجهیزات دیگر ساختمان جلوگیری شـود. )

بنـد 8-5-ب و بنـد 3-1-16-پ را ببینید.

( ث–تمهیــدات ویژهای بــرای آسانســورهای نمــادار خــارج از ساختمان که در معرض تغییرات آب و هوایی هسـتند )

بنـد 0- 3-3 را ببینیـد

( بایـد در نظـر گرفتـه شـود، بـه عنـوان مثـال آسانسورهایی که در روی دیوارهای خارجی یک ساختمان نصب میشوند.

یادآوری: نصب آسانسورها با چاه نیمه پوشیده باید تنها پـس از در نظر گرفتن تمامی شرایط محیطی و قوانین ساختمانی کشور صورت پذیرد.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.