پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور مورخ 95/7/11

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره سندیکای صنایع آسانسور مورخ 95/7/11
1-ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1395 امور بیمه ایی سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران.
2-تقدیر و تشکر از اساتید و کارمندان دانشگاه علمی کاربردی کوشا.
3-درخواست حضور حسابرسان سندیکا جهت ارائه گزارش.
4-بررسی و تمدید پروانه طراحی و مونتاژ تعدادی از اعضای سندیکا.

news,news,news

نظرات برای این پست بسته شده است.