ویژگی‌ های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک – ویژگی‌ های سازه

ویژگی‌ های سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک

1- نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد شده از طریق پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک به سازه ساختمان و نیروی قابل‌ تأمل قلاب‌ های نصب پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک متناسب با عرض پله، ارتفاع، زاویه و نوع مصالح مورد استفاده توسط شرکت سازنده تأمین می‌شود. لذا مهندسان طراح سازه باید پس‌ از مشخص نمودن ارتفاع، زاویه و انتخاب عرض پله طبق بند ۲ (بند بعدی)، میزان نیروها و محل اثر آنها را از شرکت‌ های معتبر سازنده پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک اخذ نموده در محاسبه و طراحی سازه لحاظ نمایند.

2- ظرفیت جابه‌ جایی افراد توسط پلکان برقی در ساعت از نظر تئوری از رابطه زیر بدست می‌ آید. همچنین جدول داده شده، ظرفیت جابجایی برای ساعت‌ ها و عرض پله‌ های معمول را نمایش می ‌دهد.

رابطه:

پلکان برقی,پیاده‌ رو متحرک,پلکان برقی

که در آن:

= تعداد افراد جابه‌ جا شده در ساعت

V = سرعت حرکت پله (متر بر ثانیه)

K = ضریب متناسب با عرض پله

T =عمق پله (متر)

(P/h) = نفر در ساعت

در صورتی‌ که عرض پله 6/0 متر (۱ نفر روی هر پله) باشد:  K=1

در صورتی ‌که عرض پله 8/0 متر( 5/1 نفر روی حرف پله) باشد: K= 1/5

درحالتی ‌که عرض پله ۱ متر (۲ نفر روی هر پله) باشد: K=2

پلکان برقی,پیاده‌ رو متحرک,پلکان برقی

توضیح: در عمل تعداد افرادی که توسط پلکان برقی در یک ساعت جابه‌ جا می ‌شوند کمتر از مقادیر بالا است، زیرا برخی از پله‌ ها خالی می‌ ماند و ورودی هر پله هم تعداد کامل سوار نمی‌ شوند.

3- محاسبه ظرفیت جابجایی افراد در پیاده‌ رو متحرک از رابطه مندرج در بند بالا بدست می‌ آید. ضریب K در صورتی ‌که عرض پیاده‌ رو متحرک 20/1 متر باشد 5/2 متر می‌ باشد.

4- در طراحی محل نصب پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک باید پیش‌ بینی‌ های لازم جهت چاهک متناسب با نوع و ارتفاع پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک مد نظر قرار گیرد، ابعاد و ارتفاع چاهک مذکور طبق جدول‌ های شرکت‌ های سازنده پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک طراحی می‌ گردد.

تأثیرات پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک بر سازه ساختمان

1- نیروهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن و حرکت پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک باید در محاسبه و طراحی سازه ساختمان موردنظر قرار گیرند.

2- تأثیرات دینامیکی ناشی از ارتعاش موتور پلکان برقی باید در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک در نظر گرفته شود.

نظرات برای این پست بسته شده است.