تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت اول

برای طراحی سازه ای قطعات مرتبط با آسانسور در ساختمان ها که شامل قطعات و اتصالات واقع در چاه، چاهک و اتاقک موتورخانه می باشند، به کار برده می شود.

ضوابط طراحی سازه ای اسکلت کابین آسانسور و زنه تعادل که بر اساس استانداردهای مربوطه توسط سازنده آسانسور لازم الاجراست شامل این مقررات نمی باشد.

مسئولیت احراز مقاومت مکانیکی بارهای وارده بر دیوراه چاه، سقف و کف آن و همچنین تایید استحکام جوش در صورت فلزی بودن سازه، مطابق با ضوابط تعیین شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد.

نیروهای طراحی

کلیه قطعات و اتصالات سازه ای مرتبط با آسانسور باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که بارهای اعمال شده توسط وزن سیستم متحرکه، قسمت های متحرک آسانسور، نیروهای وارده از ریل ها هنگام عملکرد ترمز ایمنی، نیروهای وارده به ضربه گیرها، اثرات ضربه ای بارها، اثرات زلزله و سایر بارها را تحمل نمایند. برای مجموع وزن ماشین آلات وقسمت های متحرک آسانسور، اثرات ضربه ای بارها و اثرات زلزله محاسبه شوند.

تکیه گاه ها و اتصالات قطعات آسانسور به ساختمان باید برای نیروهای فوق محاسبه شده و تغییر شکل آن ها از حدود معینی که توسط آیین نامه های معتبر برای آسانسور های مختلف تعیین شده است بیشتر نشود.

اثرات ضربه ای بارها

برای منظور نمودن اثرات ضربه ای بارها در اثر حرکت آسانسورها در همه جهات، کلیه نیروهای طراحی باید بر اساس ضریب ضربه ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان افزایش داده شود. نیروهای استاتیکی معادل زلزله بر هر قطعه باید با توجه به عوامل موثر بر رفتار سازه و قطعه در برابر زلزله با توجه به ضوابط مبحث ششم ” بارهای وارده بر ساختمان ” محاسبه شود و در تمام جهات افقی و قائم با سایر نیروهای وارد بر قطعه و سازه ترکیب گردد.

همچنین در ساختمان های مشمول دسته های سوم و چهارم تعبیه حسگرهای زلزله الزامی است. هنگام عملکرد اضطراری ترمز ایمنی، مجموع وزن کابین خالی به علاوه 1/25 برابر ظرفیت با سرعتی حداقل 1/15 برابر سرعت اسمی و شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ایمنی بر روی ریل های راهنما متوقف می گردد. هرچند که عمده نیرو به ریل های راهنما وارد می شود ولی به دلیل اتصال آن ها به سازه و وجود نیروهای جانبی، سازه آسانسور نیز باید قدرت تحمل این نیروها را داشته باشد، لذا تاثیر این نیروها باید در محاسبات سازه منظور گردد.

در نظر گرفتن نیروهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن، حرکت آسانسور و ارتعاش موتور آسانسور در محاسبه و طراحی سازه ساختمان الزامی است.

آسانسور,سازه ساختمان,کاربرد آسانسور

لحاظ نمودن اثرات ناشی از ضربات وارده از حرکت و ترمز آسانسور و نیز برخورد آن با کف چاهک در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور الزامی است.

سازه نگهدارنده آسانسور باید برای مقاومت در برابر زلزله های با ریسک بالاتر و یا هنگام عملکرد ترمز ایمنی، نیروهای وارده به ضربه گیرها، اثرات ضربه ای بارها، اثرات زلزله و سایر بارها را تحمل نمایند. برای مجموع وزن ماشین آلات و قسمت های متحرک آسانسور، اثرات ضربه ای بارها و اثرات زلزله محاسبه شوند.

تکیه گاه ها و اتصالات قطعات آسانسور به ساختمان باید برای نیورهای فوق محاسبه شده و تغییر شکل آن ها از حدود معینی که توسط آیین نامه های معتبر برای آسانسورهای مختلف تعیین شده است بیشتر نشود.

اثرات ضربه ای بارها

برای منظور نمودن اثرات ضربه ای بارها در اثر حرکت آسانسورها در همه جهات، کلیه نیروهای طراحی باید بر اساس ضریب ضربه ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان افزایش داده شود.

نیروهای استاتیکی معادل زلزله بر هر قطعه باید با توجه به عوامل موثر بر رفتار سازه و قطعه در برابر زلزله با توجه به ضوابط مبحث ششم” بارهای وارد بر ساختمان” محاسبه شود و در تمام جهات افقی و قائم با سایر نیروهای وارد بر قطعه و سازه ترکیب گردد. همچنین در ساختمان های مشمول دسته های سوم و چهارم تعبیه حسگرهای زلزله الزامی است.

هنگام عملکرد اضطراری ترمز ایمنی، مجموع وزن کابین خالی بعلاوه 25/1 برابر ظرفیت با سرعتی حداقل 1/15 برابر سرعت اسمی و شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ایمنی بر روی ریل های راهنما متوقف می گردد.

هر چند که عمده نیرو به ریل های راهنما وارد می شود ولی به دلیل اتصال آن ها به سازه و وجود نیروهای جانبی، سازه آسانسور باید قدرت تحمل این نیروها را داشته باشد، لذا تاثیر این نیروها باید در محاسبات سازه منظور گردد.

در نظر گرفتن نیروهای استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن حرکت آسانسور و ارتعاش موتور آسانسور در محاسبه و طراحی سازه ساختمان الزامی است.

لحاظ نمودن اثرات ناشی از ضربات وارده از حرکت و ترمز آسانسور و نیز برخورد آن با کف چاهک در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور الزامی است.

سازه نگهدارنده آسانسور باید برای مقاومت در برابر زلزله های با ریسک بالاتر و یا حداقل معادل درجه خطر زلزله ساختمان اصلی محاسبه و طراحی شود.

ادامه دارد …

نظرات برای این پست بسته شده است.