تاثیرات آسانسور بر سازه ساختمان – قسمت سوم

درهای طبقات، درها و دریچه های اضطراری و بازدید

حداقل ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقات برای ورود عادی باید 200 سانتی متر با رواداری 5 سانتی متر باشد. درهای طبقات باید پس از نصب ریل های راهنما طبق نقشه های مورد نظر به صورت کاملا شاقول شده نصب شوند و هیچ گونه شکاف یا جای باز غیر معمول نداشته باشند.

نصب هر گونه در اضافه به جر درهای مخصوص طبقات در ناحیه ورودی به کابین ممنوع می باشد. در آسانسورهایی که فاصله بین دو طبقه متوالی آن بیش از 11 متر باشد یک در اضطراری باید در محل مناسب در نظر گرفته شود به طوری که فاصله آن ها حداکثر 11 متر باشد. همچنین درهای بازرسی باید دارای حداقل ارتفاع ¼ متر و حداقل پهنای 1/6 متر باشند. درهای اضطراری باید حداقل ارتفاع 1/8 متر و حداقل پهنای 0/35 متر باشند.

دریچه های بازدید باید حداکثر 0/5 متر درازا و 0/5 متر پهنا داشته باشند. کلیه درها و دریچه های فوق الذکر باید به قفل ایمنی طبق مقررات مجهز بوده و به سمت بیرون چاه باز شوند. نحوه باز و بسته شدن درها و دریچه های اضطراری چاه آسانسور باید به گونه ای باشد که از سمت بیرون بدون کلید باز نشوند ولی از داخل به راحتی و بدون نیاز به کلید باز و بسته شوند همچنین در محل قفل مدار الکتریکی توسط شرکت های سازنده آسانسور طراحی و نصب گردد که هنگام باز شدن آن ها کارکرد عادی آسانسور متوقف شود.

بر آمدگی یا فروروفتگی های پشت درهای طبقات به نحوی باشد که سبب گیر کردن دست یا لباس یا هرگونه شی خارجی نگردد. حداکثر ناصافی مجاز 5 میلی متر می باشد. نباید هیچگونه در، دریچه اضطراری و دریچه تخلیه هوا در سمتی که وزنه تعادل قرار می گیرد تعبیه گردد.

انواع آسانسور,عملکرد آسانسور,انواع آسانسور

دریچه اضطراری برای ورود به بالای کابین در زیر سطح سقف چاه با یکی از دیواره های چاه از فضای موتورخانه به ابعاد 0/6 در 0/6 متر تعبیه شود که بازشو آن به بیرون چاه بوده و دارای قفل ایمنی باشد.

حداقل ارتفاع کف به کف که دو طبقه متوالی در هرسمت چاه آسانسور برای تعبیه در طبقه آسانسور می باشد و طبقاتی که ارتفاع آن ها کمتر از ابعاد این جدول می باشد به عنوان طبقه توقف محسوب نشده و آسانسور نباید در آن طبقه توقف نماید.

تخلیه هوای چاه و موتورخانه

هوای چاهی که آسانسور را در خود جای داده و بیش از 2 طبقه امتداد داشته باشد باید مستقیما یا از طریق موتورخانه به فضای آزاد تخلیه شود.

مساحت تخلیه دریچه هوا نباید کمتر از 0/01 از مساحت مقطع چاه آسانسور باشد. در صورتیکه سرعت آسانسور بیش از 2/5 متر بر ثانیه باشد سطح تخلیه هوا باید حداقل 0/3 متر مربع باشد. اگر تعداد دو یا سه آسانسور در یک چاه مشترک قرار گیرند سطح دریچه تخلیه هوا 0/3 متر مربع کافی می باشد.

ولی برای 4 آسانسور می بایستی به 0/4 متر مربع افزایش یابد و به نحوی محافظت شود که از نفوذ باران و برف، ورود پرندگان و حیوانات دیگر به آن جلوگیری شود.

دریچه تخلیه هوا باید به صورت دستی عمل نماید چاه آسانسور نباید وسیله تخلیه هوا داخل ساختمان باشد. تخلیه هوای چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاه های گروه دیگر خواهد بود. بنابراین نباید بین آن ها ارتباط تخلیه هوا وجود د اشته باشد.

رواداری های اجرای چاه

در اجرای سازه چاه آسانسور با توجه به نوع سازه و پوشش دیواره ها، رواداری های ذکر شده در سایر مباحث مقررات ملی ساختمان لازم الاجرا می باشد.

در صورتیکه چاه دارای چند آسانسور باشد خطوط شاقولی در سمت مجاور آسانسورها باید حداقل 200 میلی متر فاصله داشته باشد. نظر به اینکه در سازه های مرتفع تغییر مکان جانبی مجاز تحت تاثیر نیروهای باد در نظر گرفته می شود، لذا باید تمهیدات خاصی برای این منظور در طراحی آسانسور مد نظر قرار گیرد.

نظرات برای این پست بسته شده است.