استاندارد پلکان‌های برقی

استاندارد پلکان‌ های برقی و پیاده‌ روهای متحرک

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین استاندارد پلکان‌های برقی، تعیین حداقل‌ های ایمنی لازم جهت ساخت و نصب پلکان‌ های برقی و پیاده‌ روهای متحرک می‌ باشد. این استاندارد برای پلکان‌ های برقی و پیاده‌ روهای متحرک (از نوع صفحات حمل کننده یا تسمه‌ ای) کاربرد دارد.

این استاندارد مخاطرات مهم، موقعیت‌ ها و حوادث خطرناکی که هنگام بهره‌ برداری عادی و پیش‌ بینی‌ شده ازاستاندارد پلکان‌های برقی و پیاده‌ روهای متحرک بروز نماید یا هنگام استفاده نابجایی که از سوی تولیدکنندگان قابل‌ پیش‌ بینی است، کاربرد دارد. این استاندارد، خطرهای ناشی از زلزله را بررسی نمی‌ کند.

استاندارد پلکان‌ برقی,استاندارد پلکان‌ های برقی,استاندارد پلکان‌ برقی

اصطلاحات و تعاریف، نمادها، اختصارات و یکاها در استاندارد پلکان‌های برقی

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌ رود:

1- زاویه شیب

حداکثر زاویه با سطح افقی است که پله‌ ها، صفحات حمل ‌کننده یا تسمه‌ ها در آن حرکت می ‌کنند.

2- نرده

بخشی از پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک است که با حفظ پایداری، محافظت در برابر قسمت‌ های متحرک و ایجاد تکیه ‌گاه برای دستگیره، ایمنی کاربر را تامین می‌ کند.

3- پوشانه نرده

ناحیه عرضی نرده است، که با پروفیل هدایت‌ کننده دستگیره در تماس است و همچنین پوشش بالای نرده را تشکیل می ‌دهد.

4- بار ترمز

بار وارد بر پله، صفحات حمل کننده یا تسمه است که سیستم ترمز بر اساس آن طراحی‌ شده و پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک را متوقف می‌ کند.

5- شانه

بخش دندانه‌ دار در ورودی و خروجی هر ایستگاه سوار و پیاده شدن است که با شیارهای پله‌ ها یا صفحات حمل کننده‌ تشکیل یک شبکه (عبور بدون برخورد از بین هم) را می‌ دهد.

6- صفحه شانه

صفحه‌ ای در هر ایستگاه سوار و پیاده شدن است که شانه ها به آن متصل شده‌ اند.

7- سیستم ایمنی برقی

بخش مرتبط با ایمنی در سیستم کنترل برقی است که از مجموعه مدارهای ایمنی و وسایل نظارتی تشکیل می‌ شود.

8- وسایل ایمنی برقی

بخشی از مدار ایمنی است که شامل کلیدهای ایمنی و مدارهای ایمن خطا می باشد.

9- پلکان برقی

راه پله‌ ای با مجموعه‌ ای از سطوح حمل (مانند پله) که در مسیری شیبدار به‌ صورت پیوسته برای بالا یا پایین بردن افراد توسط سیستم رانش حرکت می‌ کنند، به گونه‌ ای که سطوح حمل افراد در طول مسیر افقی باقی می‌ مانند.

یادآوری: پلکان برقی دستگاهی است که حتی در حالت توقف و عدم استفاده نمی‌ توان آن را به‌ عنوان پله ثابت در نظر گرفت.

استاندارد پلکان‌ برقی,استاندارد پلکان‌ های برقی,استاندارد پلکان‌ برقی

10- صفحه بیرونی

بخشی از سمت بیرونی پوشش پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک است.

11- مدارهای ایمن خطا

سیستم برقی و یا الکترونیکی مرتبط با ایمنی است که در وضعیت خرابی رفتار آنها از پیش تعریف ‌شده باشد.

12- دستگیره متحرک

نواری دارای سیستم رانش است که افراد هنگام استفاده از پیاده‌ روهای متحرک یا پلکان برقی دستشان را به آن می‌ گیرند.

13- صفحه داخلی

صفحه‌ ای است، که بین پاخور یا پوشانه پایینی داخلی و پروفیل راهنمای دستگیره یا پوشانه بالایی نرده قرار دارد.

14- پوشانه پایینی داخلی

پروفیلی است که قسمت پاخور را به صفحه داخلی وصل می‌کند، در مواردی که این دو در یک نقطه مشترک به‌ هم نمی‌ رسند.

استاندارد پلکان‌ برقی,استاندارد پلکان‌ های برقی,استاندارد پلکان‌ برقی

15- پوشانه پایینی بیرونی

پروفیلی است که صفحه خارجی را به صفحه داخلی وصل می‌ کند.

16- ماشین‌ آلات

مکانیسم دستگاه پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک و تجهیزات مربوط به آن است.

17- فضاهای ماشین‌ آلات

فضاهای داخل و یا خارج خرپا است که ماشین‌ آلات به‌ صورت مجموعه و یا بخش بخش در آن قرار دارند.

18- بیشینه ظرفیت

بیشینه ظرفیت قابل‌ دستیابی جهت جابجایی افراد در شرایط کاری‌ دستگاه است.

19- پیاده‌ رو متحرک

دستگاهی دارای سیستم رانش برای جابجایی افراد است که در آن  سطحی که افراد را حمل می ‌کند در همه حال موازی جهت حرکت بوده و به ‌طور پیوسته حرکت می‌ کند (مانند: صفحات حمل ‌کننده یا تسمه).

20- انتهای نرده

قسمت قوس‌ دار که در انتهای نرده قرار می ‌گیرد.

استاندارد پلکان‌ برقی,استاندارد پلکان‌ های برقی,استاندارد پلکان‌ برقی

21- سرعت نامی

سرعت در جهت حرکت پله ‌ها، صفحات حمل کننده یا تسمه درحال کار کرد است، موقعی که دستگاه بدون بار (یعنی بدون افراد) حرکت می‌ کند و بر اساس اظهار سازنده، دستگاه پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک برای آن طراحی شده‌ است.

یادآوری: سرعت اسمی برابر است با سرعت پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک در حالت بارگذاری اسمی.

22- سیستم برقی قابل‌ برنامه‌ ریزی جهت عملکرد ایمن پلکان‌ های برقی و پیاده‌ روهای متحرک (PESSRAE)

سیستمی برای کنترل، محافظت یا نظارت بر مبنای یک یا چند وسیله برقی قابل‌ برنامه‌ ریزی شامل کلیه قطعات سیستم مانند منبع تغذیه، حسگرها و دیگر تجهیزات ورودی، بزرگراه های اطلاعاتی و دیگر مسیرهای ارتباطی، راه اندازها و تجهیزات خروجی استفاده‌ شده برای عملکرد ایمن است.

23- بار اسمی

باری است که تجهیزات برای حرکت دادن آن طراحی شده ‌اند.

24- ارتفاع

فاصله عمودی بین کف تمام شده طبقه پایینی و کف تمام‌ شده طبقه بالایی است.

استاندارد پلکان‌ برقی,استاندارد پلکان‌ های برقی,استاندارد پلکان‌ برقی

25- مدار ایمنی

بخشی از سیستم ایمنی برقی است که از وسایل ایمنی برقی تشکیل شده‌ است.

26- سطح پیوستگی ایمنی (SIL)

سطح متمایز برای مشخص نمودن الزامات ایمنی جدایی‌ ناپذیر از عملکردهای ایمن تخصیص‌ داده‌ شده به PESSRAE.

یادآوری: در این استاندارد SIL 1 پایین‌ ترین سطح و SIL 3 بالاترین سطح می‌ باشد، حتی در صورتی که از SIL 3 استفاده نشود.

27- پاخور

بخش عمودی نرده است که با پله‌ ها، صفحات حمل کننده یا تسمه سطح مشترک با فاصله هوایی کلی دارد.

28- صفحه‌ های منحرف‌ کننده پاخور

وسیله ‌ای برای کاهش خطر گیر کردن (پا یا لباس) بین پله و پاخور است.

29- حالت آماده‌ به‌ کار

حالتی است که در آن پلکان برقی و پیاده‌ رو متحرک در حالت بدون بار می‌ تواند متوقف شود و یا با سرعتی کمتر از سرعت نامی حرکت کند.

30- زمان واکنش سیستم

مجموعه دو مقدار زیر:

الف- دوره زمانی بین وقوع یک خطا در PESSRAE و شروع عملکرد متقابل در پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک

ب- دوره زمانی برای پاسخگویی پلکان برقی یا پیاده‌ رو متحرک به عملکرد، نگهداری در یک وضعیت ایمن

نظرات برای این پست بسته شده است.